Guide til gummibelægning - minimumskrav

Bund

Ved etablering af gummi på lokalitet uden eksisterende fast bund kræves min. bærelag skal være asfalt, beton, fliser inkl. bundopbygninger eller bundopbygninger i form af stabilgrus, makedam/singles eller genknus ( beton ) med min. tykkelse på 15cm.

Ved alle bundopbygninger skal vandet kunne drænes væk.

Ved projektudvikling skal der redegøres for løsning af drænløsning af vandet.

Anvendelsesområder

Til sportsbelægninger eller opholdsområder uden faldhøjde – etableret på eksisterende fast bund (asfalt, beton, fliser eller nyetableret asfalt, beton, fliser) anbefales min. 20mm EPDM topbelægning. Der skal til enhver tid forprimes på bund.

Til sportsbelægninger eller opholdsområder uden faldhøjde– etableret på ny bund af stabilgrus, makedam/singles eller genknus anbefales min. 40mm gummibelægning (25mm basebelægning SBR gummi + 15mm topbelægning EPDM)

Legeplads gummibelægninger med faldhøjde

Gummibelægningens tykkelse skal som minimum tilpasses det enkelte produkts maksimale fri faldhøjde fra 0-3 meter. EPDM topbelægningen skal som minimum være 15mm over hele fladen.

Alle typer gummibelægning skal stødes op til fastkant eller føres under niveau f.eks. ved skæring i asfalt. Se under punktet skæring og kanter.

Skæring

Skæring i fast bund – vinkelret dybde på min. 2cm, rillebredde på min. 5cm, hvor der min. skæres skråtstillet 45 grader indvendig ud til yderste kant rille. Lodret kant skal være forlimet.

Nedføring under niveau

Jord/græs: Hele gummibelægning føres min. 5cm under niveau.

Løst materiale: Topbelægningen føres min. 10cm under løst materiale.

Generelt anbefaler vi ikke, at løst materiale ved kornstørrelser under 2mm, f.eks. sandkassesand, i kombination med gummibelægninger med faldhøjde. Dette skyldes, at gummioverfladen overtid mister sin elasticitet samt korn ”klæber” til gummi ved fugtige vejrforhold.

Skæring mellem farveskift: Ved alle farveskift skæres kant lodret og kanten skal til enhver tid være forlimet.

Limning mellem to farver skal udføres under tørre forhold for at sikre optimal hæftning.

Kant

Kanter som støder ind til den helstøbte gummibelægning kan være træ, beton, fliser, gummikant, aluminium/jern/stål eller lign. Alternativt føres gummien ned i jorden – se under punktet skæring.

Teknisk data, gummi

Der skal kunne dokumenteres Si- kurve for belægninger.

Stødabsorption ved faldhøjde mere end 60cm skal til enhver tid opfyldes iht. EN1177

Der skal kunne dokumenteres at der ikke forekommer migration af stoffer iht. EN 71-3

Der skal kunne dokumenteres, at PAH-værdier er under tilladte grænseværdi , f.eks. ZEK. 01.4-08

Base: SBR gummi i lagtykkelse der sikre nødvendig stødabsorption jf. EN1177

EPDM gummi (toplag): Kornstørrelse inden for intervallet 0,5-4mm afhængig af producent.

Brandhæmmende: Der skal som min. kunne dokumenteres klassifikation af brændhæmmende materiale iht. EN13501-1 (Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 1: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af brandreaktion) og/eller EN ISO 11925-2 (Prøvning af brandreaktion - Byggevarers antændelighed ved direkte flammepåvirkning - Del 2: Enkeltflammeprøvning)

Helstøbte gummiprodukter af typen ”Gummiflis” / ”Ecoscape” anbefales ikke som egnet til belægningsmateriale . Årsagen er, at materialet generelt ikke kan leve op til ovenstående minimumskrav. Desuden rejser materialets struktur flere problematikker omkring den fremtidige drift, f.eks. i forbindelse med mulighed for, at ukrudt kan etablere sig, glasskår ikke kan fejes op, brandbarhed/ildspåsættelse samt kanyler og porøsitet kan pilles fra hinanden og puttes i munden.

Binder/ PU-lim

Der sættes krav til, at der ved blanding og udlægning anvendes påkrævet sikkerhedsudstyr jf. producentens deklaration herom.

Ved opstribning i gummi med ren hvid skal der anvendes special aromatisk binder af typen ”Alifatisk enkomponent binder”

Udførelse

Glitning af toplag: Toplag skal til enhver tid glittes og/eller rulles, således at overfladen fremstår jævn og lukket.

Hærdning/afspærring af området

Hærdningstiden for helstøbt gummibelægning er imellem 16 – 24 timer efter endt udstøbning. For at undgå skader/spor i gummibelægningen anbefales det, at området hvor der udstøbes gummi altid er afspærret med byggepladshegn. Der kan i særlige tilfælde også være brug for vagt på stedet for at forhindre adkomst til gummibelægningen.

Temperatur /vejrforhold ved udstøbning af gummibelægning

Det anbefales, at der altid er over 8 – 10 grader celsius, når der udstøbes gummibelægning.

Især ved udstøbning af topbelægning (EPDM) skal det være tørt vejr.

Vinterforanstaltninger: Ved udstøbning af gummibelægning under 8 grader, fugtigt vejr og frost, anbefaler vi at der etableres vinterforanstaltninger i form af afdækninger, telte og opvarmning med varmekanoner. Prisen for vinterforanstaltninger er afhængig af sagens omfang.

Vinterbekæmpelse

Der kan fejes sne væk fra gummibelægninger med en lille havetraktor/fræser med roterende kost på. Selve gummibelægningen kan saltes. Hvis saltet afgiver saltaflejringer, kan gummibelægningen let højtrykrenses i foråret (anbefalet).