ForretningsbetingelserGenerelle betingelser
Oplyste priser er inklusive levering og montering, men eksklusive moms, medmindre andet er nævnt i tilbuddet. Produkter er som udgangspunkt til nedstøbning i jord. Priser på produkter, der tilbydes overflademonteret, er eksklusivt fundament. Er der ændringsønsker til materialernes kvalitet, skal dette meddeles skriftligt forud for ordreafgivelse. Endvidere henvises til Elverdals materialebeskrivelse.

Tilbud er gældende i en måned fra tilbudsdagen. Elverdal tager forbehold for prisstigninger på mere end 5 % på produkter, materialer og ydelsers vejledende priser, som direkte følge af stigning i produkt, materiale og ydelsers kostpris.

Der tages forbehold for Force Majeure, trykfejl, udgåede produkter, produktændringer og prisstigninger generelt. Tegninger og dokumentation er vejledende, og der kan forekomme justeringer og rettelser i det leverede.
Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra Elverdal. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og må ikke kopieres eller plagieres. Ved produktion af produkter på baggrund af bygherrens tegninger og oplæg, er det kundens ansvar at besidde de nødvendige designrettigheder til det bestilte.

Alle legeredskaber er produceret i henhold til EN1176. Stilles der efter ordreafgivelse krav om statiske beregninger eller ændring i Elverdals produkter udføres disse for kundens regning.

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser

Produkter er generelt produceret til ordre, så det vil kun i særlige tilfælde og efter aftale være muligt at aflyse eller ændre ordrer. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpligtiget til straks at meddele fejl og mangler ved det leverede. Ved mangelfuld levering forbeholder Elverdal sig retten til at afhjælpe manglerne inden for en rimelig tid.

Elverdals produktansvar omfatter ikke fundamenter, befæstigelsesmateriale og andre komponenter som ikke er leveret af Elverdal.


Særlige betingelser for tilbud der kun omfatter leverancer

Ved leverancer forudsættes det, at der er adgangsmulighed for en stor lastbil og at leverancen sker ved vognsiden. Det forudsættes derfor, at kunden er til stede og bistår aflæsningen. Ekstra omkostninger som følge af vanskelige adgangsforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.

Elverdals produktansvar omfatter ikke fundamenter, befæstigelsesmateriale og andre komponenter som ikke er leveret af Elverdal.

Medmindre andet er aftalt, er Inco terms: EXW (AB fabrik) Elverdal Risbyvej 28, 2765 Smørum, Danmark.


Særlige betingelser for tilbud der omfatter montage og anlægsarbejder

Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, installationer, vejrlig mv. faktureres særskilt efter Elverdals til enhver tid gældende timetakster. Overskudsjord deponeres på kundes grund, medmindre andet er nævnt i tilbud. Ved udlægning af gummibelægninger er der særlige krav til temperatur og fugtighed, som skal være til stede for at arbejdet kan udføres. Efter udlægning af gummibelægninger kan der fremkomme farveforskel, som vil udjævne sig over tid.


Læs her mere om betingelserne for udlægning af gummibelægning.

Eventuelle omkostninger til stilstand i byggeriet, som følge af fund af fortidsminder eller anden forsinkelse fra kundens side, afholdes af kunden. Materialer, produkter og ydelser, der er leveret til kunden, er ansvarsmæssigt overgået til kunden.
Kunden er således ansvarlig for tyveri, brand og hærværk på produkter, materialer og arbejder der er leveret og/eller etableret hos kunden.

Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle bygge- og gravetilladelser, samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdal hjælper gerne med ansøgning om grave- og byggetilladelse, at indhente LER-oplysninger eller gennemføre legepladsinspektion. Ved manglende bygge- og gravetilladelse kan ordren ikke annulleres.

Hvis kunder vælger at ibrugtage området, er området mangelfrit afleveret, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Vores estimerede montagetid indeholder:
· Samling og opstilling af produktet.

Vores estimerede montagetid indeholder ikke:
· Transport til området.
· Udpakning.
· Afsætning.
· Hulgravning og støbning.
· Oprydning og fjernelse af emballage.


Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 14 dage netto. Fakturering sker samtidig med fremsendelse af ordrebekræftelse.

Ved overskridelse af betalingsfristen bortfalder de i tilbuddet tilbudte rabatter, og den udestående betaling tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Eventuelle tilbageholdelser i betalinger vil blive pålagt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Elverdal forbeholder sig ejendomsretten over det leverede, indtil betaling har fundet sted.

Alle ikke-offentlige kunder hos Elverdal skal kunne kreditforsikres før en ordre kan accepteres. Hvis ikke dette er muligt, har kunden mulighed for at forudbetale eller stille bankgaranti for betalingen.


Produktgaranti


  • 10 års garanti mod svigt som følge af materiale-eller fabrikationsfejl på alle bærende dele.
  • 10 års reservedelsgaranti.
  • 2 års garanti på alle andre fabrikationsdele.
  • Garantien dækker kun såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.
  • Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.
  • Ved reklamation sender Elverdal nye reservedele vederlagsfrit i garantiperioden.
  • Nær hav- og bymiljø kan rustfri stål produkter ændre visuelt udtryk og tage uønsket patina og medføre ekstra vedligehold.

Ansvar

Det er kundens ansvar, at det underlag, som overleveres til Elverdal, lever op til NOVA 15. Hvor kunden udleverer tegningsdokumentation med placering af produkter, er det kundens ansvar, at produkter er placeret korrekt. Elverdals ansvar for anlægsarbejder og montage er afgrænset til 1 år efter aflevering. Det er kundens ansvar at pleje, vande og vedligeholde beplantning efter dette er etableret.Service

Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.