CSR - ElverdalElverdal lever op til det samfundsansvar, der er formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN´s 10 Global Compact-principper omhandlende Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption.


Menneskerettigheder

Elverdal forpligter sig til enhver tid at overholde gældende lovgivning og regulering, der forbyder forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalt tilhørsforhold eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.


Elverdal forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at overholde grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN´s Global Compact, og som dette bl.a. er kommet til udtryk i ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn og nr. 111 (1958) om diskrimination.


Arbejdstagerrettigheder

Elverdal forpligter sig til at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. indebærer, at det leverede og dele heraf;

 • ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod tvangsarbejde, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 29 (1930) og nr. 105 (1957);
 • ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod børnearbejde, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 138 (1973) og nr. 182 (1999);
 • er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 87 (1948), nr. 98 (1949) og nr. 135 (1971);
 • er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 26 (1928) og nr. 131 (1970);
 • er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 1 (1919) og nr. 30 (1930);
 • er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 155 (1981).
Elverdal forpligter sig til at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.
Miljø


Elverdal forpligter sig til at værne om natur og miljø, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre - og planteliv. Elverdal vil ved produktion og levering tilstræbe:


 • at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations og støjulemper;
 • at anvende hygiejnisk begrundende processer af betydning for miljøer og for mennesker;
 • at begrænse brugen og spild af råstoffer og andre ressourcer;
 • at fremme anvendelsen af renere teknologi;
 • at begrænse problemer i forbindelse med bortskaffelse af affald.
Elverdal vurderer hvad der er realistisk at opnå, når den bedste tilgængelige teknik benyttes, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger. Elverdal vil overholde princip 7, 8 og 9 i FN´s Global Compact.
Anti-korruption


Korruption defineres som:

 • aktiv bestikkelse som defineret i henholdsvis art. 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og art. 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, og
 • alle tilfælde af misbrug af betroet magt med henblik på at opnå en fordel fx passiv bestikkelse, underslæb, bedrageri, mandatsvig og embedsmisbrug.