CSR - Elverdal

Elverdal lever op til det samfundsansvar, der er formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN´s 10 Global Compact-principper omhandlende Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption.

Menneskerettigheder

Elverdal forpligter sig til enhver tid at overholde gældende lovgivning og regulering, der forbyder forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalt tilhørsforhold eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Elverdal forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at overholde grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN´s Global Compact, og som dette bl.a. er kommet til udtryk i ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn og nr. 111 (1958) om diskrimination.

Arbejdstagerrettigheder

Elverdal forpligter sig til at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. indebærer, at det leverede og dele heraf;

Elverdal forpligter sig til at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.

Miljø

Elverdal forpligter sig til at værne om natur og miljø, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre - og planteliv. Elverdal vil ved produktion og levering tilstræbe:

Elverdal vurderer hvad der er realistisk at opnå, når den bedste tilgængelige teknik benyttes, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger. Elverdal vil overholde princip 7, 8 og 9 i FN´s Global Compact.

Anti-korruption

Korruption defineres som:

Elverdal vil holde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN´s Global Compact.