Forretningsbetingelser, Elverdal Danmark

Generelle betingelser

Oplyste priser er inklusiv levering og montering, men eksklusiv moms, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser på produkter der overflademonteres er eksklusiv fundament.

Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra Elverdal. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og må ikke kopieres eller plagieres. Ved produktion af produkter på baggrund af bygherrens tegninger og oplæg, er det kundens ansvar at besidde de nødvendige designrettigheder til det bestilte.

Alle legeredskaber er produceret i henhold til EN1176-1:2017

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede produkter, produktændringer og prisstigninger. Tegninger og dokumentation er vejledende, og der kan forekomme justeringer og rettelser i det leverede.

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser

Produkter er generelt produceret til ordre, så det vil kun i særlige tilfælde være muligt at aflyse eller ændre ordrer. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpligtiget til straks at meddele fejl og mangler ved det leverede. Ved mangelfuld levering forbeholder Elverdal sig retten til at afhjælpe manglerne inden for en rimelig tid.

Særlige betingelser for tilbud der kun omfatter leverancer

Ved leverancer forudsættes det, at der er adgangsmulighed for en stor lastbil og at leverancen sker ved vognsiden. Det forudsættes derfor, at kunden er til stede og bistår aflæsningen. Ekstra omkostninger som følge af vanskelige adgangsforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.

Særlige betingelser for tilbud der omfatter montage og anlægsarbejder

Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, installationer mv. faktureres særskilt. Overskudsjord deponeres på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud. Ved udlægning af gummibelægninger er der særlige krav til temperatur og fugtighed, som skal være til stede for at arbejdet kan udføres. Efter udlægning af gummibelægninger kan der fremkomme farveforskel, som vil udjævne sig over tid. Se endvidere mere om betingelserne for udlægning af gummibelægning på https://elverdal.dk/gummibelaegning.html

Eventuelle omkostninger til stilstand i byggeriet, som følge af fund af fortidsminder eller anden forsinkelse fra kundens side, afholdes af kunden. Materialer der er leveret til kunden er ansvarsmæssigt overgået til kunden.

Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle bygge- og gravetilladelser, samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdal hjælper gerne med ansøgning om grave- og byggetilladelse, at indhente LER-oplysninger eller gennemføre legepladsinspektion.

Hvor ikke andet eraftalt er AB92 aftalegrundlaget.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager acontofaktureres løbende efter færdiggørelsesgraden. Ved bestilling af specialprojekter vil der være løbende acontobetaling fra ordreafgivelse.

Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Eventuelle tilbageholdelser i betalinger vil blive pålagt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Elverdal forbeholder sig ejendomsretten over det leverede indtil betaling har fundet sted.

Alle ikke-offentlige kunder hos Elverdal skal kunne kreditforsikres før en ordre kan accepteres. Hvis ikke dette er muligt, har kunden mulighed for at forudbetale eller stille bankgaranti for betalingen.

Garanti

Service

Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.